9/20/2011

YLE: Talvivaara hakee päästörajojen korotuksia

Talvivaaran kaivosyhtiö on palkkaamiensa asiantuntijoiden johdolla määritellyt korotetut päästörajaehdotukset Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. YLE uutisoi:
Kaivosyhtiö esittää, että se voisi johtaa seuraavan kolmen vuoden aikana vesistöön muun muassa yli 40 kertaa enemmän sulfaattia ja 20 kertaa enemmän natriumia kuin se arvioi vuoden 2006 ympäristölupahakemuksessaan.
[...]
Kaivosyhtiön alkuvaiheen toiminnan aikana sulfaatti-, mangaani-, ja natriumpäästöt ovat ylittäneet huomattavasti arviot. Esimerkiksi sulfaatin pitoisuudet jätevesissä ovat ylittiäneet arvioidun jopa 158 -kertaisesti.
Näidenkin uutisten valossa Talvivaaran lähialueiden asukkaiden huoli yritystoiminnan vaikutuksista heidän elinympäristöönsä on perusteltua.

Talvivaaran alueen asukkaiden kohtaamat vaikeudet vaikuttaa alueen yritystoimintaan demokraattisin keinoin ovat olleet esillä Parecon Finlandin blogissa myös aiemminkin.

YLE 19.9.2011
Talvivaara hakee päästörajojen korotuksia

Talvivaaran kaivosyhtiö hakee päästörajojen korotuksia jätevesilleen. Kaivosyhtiö esittää, että se voisi johtaa seuraavan kolmen vuoden aikana vesistöön muun muassa yli 40 kertaa enemmän sulfaattia ja 20 kertaa enemmän natriumia kuin se arvioi vuoden 2006 ympäristölupahakemuksessaan.

Yhtiö esittää jälkikäsittely yksiköille johdettavan veden raja-arvoiksi aikavälille 2012-2014 sulfaatille 7000 mg/I ja natriumille 3000 mg/l. Samaiselle ajanjaksolle mangaanipitoisuuden raja-arvoksi kaivosyhtiö esittää 4 mg/l. Hakiessaan nykyistä ympäristölupaa yhtiö arvioi päästöiksi sulfaatille 170 mg/l, natriumille 130 mg/l ja mangaanille 0,7 mg/litra.

Kaivosyhtiön alkuvaiheen toiminnan aikana sulfaatti-, mangaani-, ja natriumpäästöt ovat ylittäneet huomattavasti arviot. Esimerkiksi sulfaatin pitoisuudet jätevesissä ovat ylittiäneet arvioidun jopa 158 -kertaisesti. Yhtiö on tehnyt vuoden 2011 kevään ja kesän aikana prosessimuutoksia alentaakseen pitoisuuksia ja saanutkin niitä alemmas. Yhtiö kuitenkin arvioi, että nykyisellä prosessilla ei päästä pitoisuuksissa enää alemmas, kuin mitä yhtiö nyt esittää.

Talvivaara hakee myös lupaa korottaa kiintoaineen määrää nykyisestä 17 mg/litrassa liki kaksinkertaiseksi, 30 mg/l. Yhtiö haluaa myös korottaa jäteveden pH: ylärajaa 10:een. Se helpottaisi mangaanin poistoa jätevedestä.

Nykyisiin nikkeli-, kupari- ja sinkkipitoisuuksille asetettuihin lupaehtoihin kaivosyhtiö on tyytyväinen.

Eri meininki vuodesta 2015 lähtien

Kaivosyhtiö aikoo kehittää jätevesien käsittelyä vuoden 2014 loppuun mennessä siten, että päästöt alenisivat nyt haetuista.

Yhtiö esittää, että vuoden 2015 alusta lukien sulfaatin rajaksi 2000 mg/l, natriumin rajaksi 1000 mg/l, mangaanin rajaksi 2 mg/l ja kiintoaineen luparajaksi 10 mg/litrassa jätevettä. Arvot ovat edelleen huomattavasti suuremmat kuin alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa.

Talvivaaran ympäristöluvan jatkaminen on parhaillaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä.