5/31/2011

Talouselämä: Rikas elää 12 vuotta pidempään kuin köyhä

Talouselämä:
Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsaus kirjoittaa, että Suomessa pienituloisimmassa tuloviidenneksessä elinajanodote on 12 vuotta lyhyempi kuin hyvätuloisimmassa tuloviidenneksessä.

"Suomessa tuloryhmittäiset erot elinajanodotteessa, pitkäaikaisten terveyshaittojen esiintyvyydessä ja terveytensä huonoksi arvioivien osuudessa viittaavat johdonmukaisesti samaan suuntaan. Näyttää siltä, että hyvätuloinen väestö voi nauttia pitkästä elämästä muita terveempänä", arvioi Tilastokeskuksen erikoistutkija Hannele Sauli.
Suurien tuloerojen maille on leimallista suuret erot eri väestöryhmien terveydessä ja elinajanodotteessa, koska ne korreloivat hyvin vahvasti varallisuuden ja yhteiskunnallisen aseman kanssa. Tuloerojen voimakkaan kasvun seurauksena - ja terveydenhoidon yksityistämisestä johtuvan eriarvoistumisen siivittämänä - ovat myös Suomessa erot terveydessä eri yhteiskuntaluokkien välillä kääntyneet nousuun.

Talouselämä 31.05.2011
Rikas elää 12 vuotta pidempään kuin köyhä


Hyvätuloiset ovat huomattavasti terveempiä kuin pienituloiset. Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsaus kirjoittaa, että Suomessa pienituloisimmassa tuloviidenneksessä elinajanodote on 12 vuotta lyhyempi kuin hyvätuloisimmassa tuloviidenneksessä.

Sama ilmiö näkyy muuallakin Euroopassa: hyvätuloiset pitävät terveyttään kautta linjan parempana kuin pienituloiset. Suomessa terveyserot eri tuloluokkien välillä ovat kuitenkin suhteellisen suuria.

Euroopan maissa pienituloiset pitävät yleistä terveydentilaansa huonona tai erittäin huonona keskimäärin kolme kertaa useammin kuin hyvätuloiset, Suomessa neljä kertaa useammin. Vielä suurempia tuloryhmien välisiä eroja on Itä-Euroopan ja Baltian maissa.

Allaoleva grafiikka kuvaa, että esimerkiksi Portugalissa myös hyvätuloisin viidesosa väestöstä on huonommassa kunnossa kuin pienituloisin viidesosa esimerkiksi Sveitsissä.

Osittain eroja saattaa selittää, että hyvätuloisten keskuudessa 25-64-vuotiaat ovat yliedustettuja ja pienituloisimmissa on paljon vanhuksia ja lapsia.

"Suomessa tuloryhmittäiset erot elinajanodotteessa, pitkäaikaisten terveyshaittojen esiintyvyydessä ja terveytensä huonoksi arvioivien osuudessa viittaavat johdonmukaisesti samaan suuntaan. Näyttää siltä, että hyvätuloinen väestö voi nauttia pitkästä elämästä muita terveempänä", arvioi Tilastokeskuksen erikoistutkija Hannele Sauli.